Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba

Vážení uchádzači o našu službu,

oslovujeme Vás so snahou poskytnúť Vám komplexnú odbornú poradenskú službu v oblasti ochrany zdravia a dohľadu nad pracovným prostredím zamestnancov na Vašich pracoviskách z hľadiska preventívnych, poradenských, ale aj rehabilitačno – relaxačných služieb.

Naším cieľom je dosiahnuť, aby prípadné škodlivé faktory nachádzajúce sa vo Vašom pracovnom prostredí boli vhodnou reguláciou zdravotného rizika odbúravané alebo minimalizované. Aby sa do Vášho pracovného procesu dostali zamestnanci v požadovanej zdravotnej kondícii, s najvyšším štandartom fyzického a duševného zdravia, a aby prípadné škodlivé faktory nachádzajúce sa vo Vašom pracovnom prostredí boli vhodnou reguláciou zdravotného rizika odbúravané alebo minimalizované.
Našimi kvalitnými službami sa budeme snažiť predísť podozreniam na chorobu z povolania a iných ochorení z práce u Vašich zamestnancov a zabezpečiť Vám požadovanú právnu ochranu v tejto oblasti.

Prostredníctvom kvalifikovaných členov nášho pracovného tímu v súlade s platnými právnymi predpismi Vám ponúkame:

 • vypracovanie vstupného zdravotno hygienického auditu
 • objektivizáciu škodlivých faktorov
 • vypracovanie kvalifikovaných posudkov o riziku pre jednotlivé faktory pracovného prostredia
 • zakategorizovanie pracovných činností
 • vypracovanie kvalifikovaných prevádzkových poriadkov pre jednotlivé faktory pracovného prostredia
 • vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
 • posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu
 • posúdenie pracovných pozícii z hľadiska ergonómie
 • vypracovanie traumatologického plánu
 • poradenstvo pri vypracúvaní žiadostí a podkladov pre orgány štátnej správy
 • prednášková činnosť, konzultácie, usmernenia zamerané na škodlivé faktory pracovného prostredia
 • prednášková činnosť zameraná na zdravý životný štýl
 • fyzioterapeutické poradenstvo zamerané na konkrétne pracovné pozície
 • náplne rekondičných pobytov, rehabilitácií smerom k jednotlivým škodlivým faktorom
 • vypracovanie a distribúcia informatívnych letákov
 • všeobecné školenia prvej pomoci, kurzy prvej pomoci (školenia prvej pomoci vykonávané osobami odborne nespôsobilými (napr. BOZP technik…), nie sú v súlade s právnymi predpismi -neoprávnený výkon vzdelávania.V prípade kontroly IP na pracovisku môže tento na základe horeuvedených zistení vyvodiť pre zamestnávateľa dôsledky.
 • servisná konntrola lekárničiek – manuál vybavenia lekárničky
 • Všetky uvedené činnosti Vám vieme zabezpečiť bez zmluvného vzťahu, prostredníctvom objednávky.Za spoluprácu v riešení otázok ochrany zdravia Vašich zamestnancov Vám vopred ďakujeme.

Vstupný audit

Jedným z nástrojov na dosiahnutie najvyššich štandartov fyzického a duševného zdravia a štandartu vyhovujúcich pracovných podmienok je i naša pracovná zdravotná služba.

Vstupným zdravotno – hygienickým auditom, ktorý vykonávajú naši kvalifikovaní hygienici, zmapujeme všetky pracoviská klienta a jednotlivé pracovné činnosti. Pri podozrení prekročenia limitných hodnôt u jednotlivých škodlivých faktorov, sa doporučí organizácii ich objektivizácia .

Výstupom zdravotno – hygienického auditu sú navrhované opatrenia smerom k znižovaniu závažnosti škodlivých faktorov a k presnejšiemu zakategorizovaniu jednotlivých pracovných činností.

 

Prevádzkové poriadky

Prevádzkový poriadok je dokument obsahujúci opatrenia na ochranu zdravia zamestnanca, je návodom súvisiacim s chodom prevádzky, technologickými postupmi, pracovnými postupmi.

Jednou z hlavných povinností zamestnávateľa je aj vypracovanie prevádzkového poriadku na základe posúdenia rizika. Ak zamestnávateľ túto povinnosť nesplní, môže mu byť udelená pokuta.

V prípade potreby  Vám naša spoločnosť vypracuje kvalifikované prevádzkové poriadky pre faktory pracovného prostredia nachádzajúce sa na Vašom pracovisku v súlade s platnými právnymi predpismi.

Posudky o riziku

Posudok o riziku má za cieľ vyhodnotiť mieru rizika vyplývajúcu z pôsobenia škodlivých faktorov pracovného prostredia alebo pracovnej činnosti, ktoré súvisia so zdravým a bezpečnosťou zamestnancov.

okiaľ tento určí prekročenie limitnej hodnoty a expozície, zamestnávateľ je povinný požiadať príslušný RÚVZ o zakategorizovanie daných činností do kategórií  podľa závažnosti rizika.

Jednou z hlavných povinností zamestnávateľa je zhodnotiť zdravotné riziká, vypracovať posudky o riziku a následne zaradiť pracovné činnosti do rizikových kategórií. Ak zamestnávateľ tieto povinnosti nesplní, môže mu byť udelená pokuta.

V prípade potreby Vám naša spoločnosť vypracuje kvalifikované posudky o riziku pre faktory pracovného prostredia nachádzajúce sa na Vašom pracovisku v súlade s platnými právnymi predpismi.

Prednášková činnosť

Nestačí aby sa výstupy z dohľadu nad pracovným prostredím dostali len na papier. Je potrebné aby sa tí, ktorých sa škodlivý faktor týka najviac o ňom aj dozvedeli, a takisto aby vedeli, ako sa proti nemu chrániť. Preto je našim cieľom informovať a oboznamovať zamestnancov o škodlivých faktoroch práce a pracovného prostredia prostredníctvom prezentácii, prednášok, informačných letákov a usmernení.

Rozsah a náplň prednášok je daná súčastnými platnými predpismi:

 • Informovanie a školenie zamestnancov pri práci so zobrazovacou jednotkou – práca s počítačom (§ 7 NV SR č. 276/2006 Z.z.)
 • Informovanie a školenie zamestnancov pracujúcich v riziku hluku (§ 7 NV SR č. 115/2006 Z.z.)
 • Informovanie a školenie zamestnancov pri ručnej práci s bremenami (§ 6 NV SR č. 281/2006 Z.z.)
 •  Informovanie a školenie zamestnancov pri práci s expozíciou vibráciami (§ 5 NV SR č.416/2005 Z.z a v znení neskorších predpisov)
 • Informovanie a školenie zamestnancov pri práci v stoji ( vyhláška č. 542/2007 Z.z.)
 • Zdravý životný štýl

Odborné školenia 1. pomoci

Náhla zmena zdravotného stavu so zlyhaním základných životných funkcií je stav, ku ktorému môže dôjsť kdekoľvek a práve vo chvíľach keď to najmenej očakávame. Každý z nás je nielen možným záchrancom, ale aj postihnutým. Prvé minúty po udalosti rozhodujú o prežití a kvalite ďalšieho života jedinca, kedy najvýznamnejšiu úlohu zohráva správne a včasné poskytnutie prvej pomoci laikom – prvým svedkom udalosti.
Preto je našou snahou prispieť k vzdelanosti širokej laickej verejnosti, či už vodičov, budúcich vodičov, zamestnancov, v oblasti predlekárskej prvej pomoci. Keď bude naša snaha odmenená záchranou čo i len jedného ľudského života, stojí to za to.

Naša spoločnosť na základe ,, Rozhodnutia o vydaní osvedčenia o akreditácii kurzu prvej pomoci číslo 20799-5/2008-OZdV vydané dňa 27.11.2008 “ pravidelne organizuje:

 • kurz prvej pomoci pre  vodičov
 • odborné školenie prvej pomoci (kurz) v zmysle § 8 odsek 3 č.124/ 2006 Zz. o BOZP
 • všeobecné školenie prvej pomoci (2 vyučovacie hodiny) v zmysle § 8 odsek 3 č.124 / 2006 Zz. o BOZP

Frekventant kurzu si za 8 hodín osvojí teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré je potrebné ovládať na poskytovanie prvej pomoci pri riešení náhlych život a zdravie ohrozujúcich udalostiach. Tieto si absolvent osvojí i prostredníctvom materialno-technického vybavenia.

Kurz je ukončený teoretickou a praktickou skúškou, po ktorej úspešný absolvent obdrží ,,potvrdenie o absolvovaní kurzu“.

V cene kurzu prvej pomoci je zahrnuté absolvovanie skúšky, vydanie príslušného potvrdnia a učebné texty.

Výučba prebieha podľa akreditovaných postupov. K praktickej výučbe využívame najmodernejšie materiálno-technické vybavenie.

 • cenu jednotlivých kurzov a školení je možné dohodnúť pri osobnom kontakte
 • alebo telefonicky (podľa počtu účastníkov)
 • termín kurzu je možné po vzájomnom dohovore prispôsobiť (skupina)