Zásady ochrany osobných údajov

INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÚ OSOBU PRI UDELENÍ SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto informácie Vám poskytuje prevádzkovateľ, ktorým je spoločnosť DAPTI, s.r.o., spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 17109/P (ďalej v texte aj „DAPTI, s.r.o.“ v príslušnom gramatickom tvare), ktorá zbiera Vaše osobné údaje na základe Vami poskytnutého súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktorý ste spoločnosti DAPTI, s.r.o. poskytli, čím ste prejavili vôľu udeliť spoločnosti DAPTI, s.r.o. súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov vykonaním tohto potvrdzujúceho úkonu  alebo ktorý ste spoločnosti DAPTI, s.r.o. poskytli kliknutím na tlačidlo „súhlasím“ pri súhlase so spracovaním osobných údajov pri objednaní niektorej zo služieb na internetových stránkach spoločnosti DAPTI, s.r.o. alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Účel a právny základ spracovania osobných údajov

Spoločnosť DAPTI, s.r.o. zhromažďuje a spracúva Vaše osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu na splnenie účelu, pre ktorý sa Vaše osobné údaje zbierajú, na základe Vami poskytnutého súhlasu so spracovaním osobných údajov. Spoločnosť DAPTI, s.r.o. zbiera Vaše osobné údaje získané na základe Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov iba na nasledujúci účel:

 • informovať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ku ktorému idete na vyšetrenie o Vašej totožnosti, t.j. poskytnúť mu informácie o Vašom mene, priezvisku a rodnom čísle (aby si Váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vedel pripraviť pre Vaše vyšetrenie alebo poskytnutie inej služby ako je napr. vystavenie receptu, Vašu zdravotnú dokumentáciu), Vašej príslušnosti k zdravotnej poisťovni a poskytnúť mu informáciu o tom, či máte nárok na plnú, alebo nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť.

Právny základ, na základe ktorého spoločnosť DAPTI, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje na uvedený účel, je daný:

 • podľa Článku 6 bod 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), t.j. že ste vyjadrili súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.

Spoločnosť DAPTI, s.r.o. bude zároveň na základe Vášho súhlasu, ktorý bol poskytnutý na uvedený účel spracovať Vaše osobné údaje len prostredníctvom nasledujúcich spracovateľských operácii:

 • získanie Vašich osobných údajov;
 • zaznamenanie Vašich osobných údajov;
 • uchovávanie Vašich osobných údajov;
 • prehliadanie Vašich osobných údajov;
 • vymazanie a likvidácia Vašich osobných údajov.

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

Spoločnosť DAPTI, s.r.o. získava Vaše osobné údaje, s ktorých spracovaním ste vyjadrili súhlas len z nasledujúcich zdrojov:

 • od Vašej zdravotnej poisťovne, ktorá spoločnosti DAPTI, s.r.o. poskytuje Vaše osobné údaje v zmysle tohto súhlasu na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej medzi zdravotnou poisťovňou a spoločnosťou DAPTI, s.r.o.
 • osobných údajov, ktoré spoločnosť DAPTI, s.r.o. získala od Vás prostredníctvom u umiestneného v ambulancii poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý ste použili na prečítanie Vašich identifikačných údajov z Vášho občianskeho preukazu;
 • osobných údajov získaných od Vás online prostredníctvom www.dapti.sk alebo prostredníctvom aplikácií pre mobilné zariadenia DAPTI

Spoločnosť DAPTI, s.r.o. zbiera na splnenie účelu, pre ktoré ste spoločnosti DAPTI, s.r.o. poskytli súhlas so spracovaním osobných údajov len nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • identifikačné osobné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a rodné číslo;
 • údaje o tom, v akej poisťovni máte uzatvorené Vaše zdravotné poistenie;
 • údaje o tom, či Vaša zdravotná poisťovňa pre Vás uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti plnú, alebo nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť

Informácia o tom, komu spoločnosť DAPTI, s.r.o. Vaše osobné údaje poskytuje

Spoločnosť DAPTI, s.r.o. poskytuje Vaše osobné údaje získané na základe Vami udeleného súhlasu len Poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ku ktorému idete na vyšetrenie alebo u ktorého chcete využiť inú službu poskytujúcu spoločnosťou DAPTI, s.r.o.

Doba uchovávania osobných údajov získaných na základe súhlasu

Spoločnosť DAPTI, s.r.o. bude Vaše osobné údaje získané na dosiahnutie účelu, pre ktorý ste spoločnosti DAPTI, s.r.o. poskytli súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov uchovávať len počas nevyhnutne nutnej doby a za podmienky dodržania všetkých právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Spoločnosť DAPTI, s.r.o. tak na účel, pre ktorý boli osobné údaje získané na základe Vášho súhlasu uchováva Vaše osobné údaje iba po dobu 3 mesiacov od udelenia súhlasu. Následne spoločnosť DAPTI, s.r.o. Vaše osobné údaje poskytnuté na základe tohto súhlasu vymaže.

Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba podľa GDPR máte po overení Vašej totožnosti:

 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov – máte právo kedykoľvek po udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov počas doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, tento súhlas kedykoľvek odvolať a to rovnakým spôsobom akým bol tento súhlas poskytnutý;
 • požadovať od spoločnosti DAPTI, s.r.o. prístup k svojím osobným údajom a právo získať od spoločnosti DAPTI, s.r.o. potvrdenie o tom, či táto spracúva Vaše osobné údaje – na základe práva na prístup k osobným údajom máte právo aby Vám spoločnosť DAPTI, s.r.o. bezodplatne poskytla jednu kópiu osobných údajov, ktoré spoločnosť DAPTI, s.r.o. spracúva. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môže spoločnosť DAPTI, s.r.o. účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám spoločnosť DAPTI, s.r.o. poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob poskytnutia;
 • na opravu osobných údajov – máte právo aby spoločnosť DAPTI, s.r.o. bez zbytočného odkladu opravila Vaše nesprávne osobné údaje alebo aby prípadné neúplné osobné údaje spoločnosť DAPTI doplnila;
 • vymazanie osobných údajov – máte právo požadovať aby spoločnosť DAPTI, s.r.o. bez zbytočného odkladu vymazala Vaše osobné údaje, ak (A) osobné údaje už nie sú potrebné na účel podľa súhlasu, na ktorý sa získali alebo spracúvali; (B) odvoláte súhlas, na základe ktorého spoločnosť DAPTI, s.r.o. osobné údaje spracúva; alebo © ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne;
 • obmedzenie spracúvania Osobných údajov – ak (A) napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti DAPTI, s.r.o. overiť správnosť Vašich osobných údajov; (B) spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; © spoločnosť DAPTI, s.r.o. už nepotrebuje osobné údaje na účel udelený súhlasom, ale potrebujete ich Vy ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov. V prípade, ak dôjde k obmedzeniu spracúvania osobných údajov s výnimkou spôsobu spracovania uchovávaním osobných údajov, môže spoločnosť DAPTI, s.r.o. akýmkoľvek iným spôsob spracúvať Vaše osobné údaje len s Vaším súhlasom;
 • na prenosnosť Osobných údajov – právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli spoločnosti DAPTI, s.r.o., v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám spoločnosť DAPTI, s.r.o. bránila. Máte právo na prenosnosť osobných údajov priamo od spoločnosti DAPTI, s.r.o. inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné;
 • namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Osobných údajov – ak je spracúvanie vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej spoločnosti DAPTI, s.r.o. alebo je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť DAPTI, s.r.o. alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov;
 • podať sťažnosť dozornému orgánu – ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s príslušných právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi ochranu osobných údajov.

V prípade, ak chcete využiť niektoré z Vašich práv podľa predchádzajúceho odseku a žiadosť o využitie tohto práva doručíte spoločnosti DAPTI, s.r.o. elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu alebo v listinnej podobe bez Vášho úradne osvedčeného podpisu alebo telefonicky, kedy spoločnosť DAPTI, s.r.o. môže mať dôvodné pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá túto žiadosť podáva, má spoločnosť DAPTI, s.r.o. v súlade s Článkom 12 bod 6 GDPR právo požadovať od Vás dodatočné informácie alebo vykonanie určitého úkonu smerujúceho k overeniu Vašej totožnosti (t.j. pre overenie či žiadosť podala osoba, ktorá aj skutočne využila služby spoločnosti DAPTI, s.r.o. a táto spracúva jej osobné údaje) a teda spoločnosť DAPTI, s.r.o. má právo od Vás požadovať aby ste žiadosť o využitie niektorého/ých práva podľa bodu 1. tohto Článku doručili spoločnosti DAPTI, s.r.o. elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom alebo listinne s Vaším úradne overeným podpisom alebo aby ste sa osobne dostavili do sídla spoločnosti DAPTI, s.r.o. na overenie Vašej totožnosti.